ADRIAN SORA

About the Speaker
  • Profesie
    Senior Solution Architect
  • Companie
    Logika